خودم هم دیگه کم سر میزنم به اینجا

افتادیم تو زندگی و روز مره گی زنده مانی

صبح کار و عصر خسته از کار و استراحت برای یک فردای کاری دیگر

بعد از مدتها امروز سری زدم به اینجا و شاید این از برکت شکستن پایم است که مدتی است زمینگیرترم کرده و مجبورم به چیزهایی جز کار هم فکر کنم

خیلی از پستها فراموشم شده بود

شاید هم به این خاطر که هیچکدام کار من نبوده و کار عشق بوده

چه میسازد این عشق از آدمی

/ 0 نظر / 25 بازدید